banner 01

Noord Brabant

De bijdrage van 50PLUS aan de discussie over de jaarrekening 2017 in de Provinciale Staten

Voorzitter,

Aan de orde is de jaarrekening 2017. Twee dikke boekwerken en ik mag er 4 minuten oftewel 1 A-viertje iets van vinden. Laat ik dat dan maar snel doen, voorzitter.


Omdat ik geen accountant ben en die er overigens uitvoerig naar gekeken heeft en ik bovendien niet zo van het terugkijken ben zal ik niet te veel ingaan op cijfers.
Ik zal proberen een algemene lijn te ontdekken die te volgen.
Om dat te kunnen doen heb ik me door alle jubelverhalen heen gewerkt. Mijn constatering aan het einde was, dat e.e.a. redelijk op orde lijkt zoals de coalitie dat in de Staten heeft afgesproken. Ik kan me dus de diverse malen in de stukken vermelde tevredenheid wel enigszins voorstellen.
Om nu niet ook van mijn kant te vervallen in juichzang heb ik toch nog eens gekeken met een wat kritischer blik en kom dan tot de volgende bemerkingen:
-er is nogal eens sprake van de term ‘grotendeels’. Die is wat vaag. Ik kan er te veel kanten mee op. Het ware beter en meer transparant geweest aan te geven wat er precies niet is gerealiseerd ten opzichte van de voornemens.
-ook valt mij op, dat je als je alles leest over de voorspoedige economische ontwikkeling in Brabant dit voor een groot deel toegeschreven lijkt te worden aan het provinciale beleid. Natuurlijk zal dit beleid een positieve bijdrage hebben geleverd maar u zult toch met ons eens zijn, dat ook Brabant in hoge mate afhankelijk is van internationale ontwikkelingen.
Aan het eind van uw inleidend hoofdstuk geeft u aan, dat de helft van de bestedingen terechtkomt in reserves en bij de herkomst van middelen geeft u aan, dat 30% onttrokken wordt aan reserves. Is dit qua verhoudingen nu wel transparant? En betekent dat dan, dat 20% bij reserves blijft zitten? Is dat niet veel?
Volgens mij vraagt dat enige toelichting.
Met betrekking tot Brabant sport vroeg ik me af of dit feitelijk wel een provinciale taak is.
Bij veerkrachtig bestuur is sprake van 58 gemeenten die een bijdrage hebben ingeleverd. Hoe zit dat met de andere? Onder het programma Agrofood op pag 27 werd mijn aandacht getrokken door een term die ik niet verwachtte. Er staat, dat gestart werd met een samenwerking met de horeca-opleiding van KWIC rondom Dutch cuisine en mannenvlees. Welke kannibalistische activiteit ondersteunen wij hier?

Ten aanzien van werkgelegenheid vernemen we op pg 79 wat er gedaan en bereikt is op gebied van jeugdwerkloosheid en begeleiding van werk naar werk.Wat ik mis is de groep 45 plussers en werkloosheid en wat voor de oudere werknemers is gedaan om ook voor hen werken mogelijk te maken. Net als we vorig jaar bij de begroting al opmerkten en wederom bij de perspectiefnota vaststelden zien we ook in de jaarrekening 2017 niets terug mbt maatregelen op gebied van ouderenwerkloosheid. Dit ondanks de toezegging van de gedeputeerde bij de begrotingsbehandeling om daar speciaal naar te gaan kijken.
Wij begrijpen, dat met een D66 in de coalitie ouderen niet meedoen en de focus erg ligt op jeugd en jongeren, maar zijn het daar niet mee eens.
Wij vroegen ons in dit verband af hoe het eigenlijk zit met de personeelsopbouw in het provinciehuis.

Dat 2017 een belangrijk jaar was voor de boeren in onze provincie is genoegzaam bekend. Dat de besluiten die toen genomen zijn grote gevolgen zullen hebben is eveneens een gegeven, maar feiten daarover zullen pas in 2018 boven water komen en daar kunnen deze staten niets meer mee.
Ik dank eenieder die meegewerkt heeft aan de tot stand koming van deze –overigens goed leesbare- jaarrekening die in veel opzichten een positief resultaat laat zien.