banner 01

Noord Brabant

1bv3
Statenlid Jan Frans Brouwers vertelt over zijn ervaringen met het boerenprotest

Nu al actief voorbereiden op verkiezingen. Dat was de boodschap op de Provinciale Algemene Ledenvergadering zaterdag 26 oktober j.l. En dan gaat het over de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het nieuwe bestuur van 50plus Brabant ontvouwde op de ALV hiertoe een aantal plannen.

De vergadering begon een beetje ingewikkeld. Om negen uur (inloop) stonden zo’n 15 leden en bestuursleden voor een dichte deur van de poptempel in Den Bosch , de Willem 2 Fabriek. Communicatiefoutje bleek achteraf. Alles echter snel opgelost en zo kon voorzitter Roelof Jan Mulder toch nog op tijd de vergadering openen.

Mulder benadrukte dat het voor 50PLUS nu al zaak is om zich voortdurend  te profileren. “De verkiezingen zijn al over anderhalf jaar, de tijd gaat snel en we kunnen veel winnen als we onze standpunten op het gebied van de pensioenproblematiek en hier in Brabant de problematische situatie in de agrarische sector goed over het voetlicht krijgen.” zo betoogde hij.

Het bestuur wil in het voorjaar van 2020 op twee plaatsen in Brabant een zogenaamd politiek café organiseren waar debatten worden gevoerd en leden en niet-leden kennis kunnen maken met onze landelijke politici. Daarnaast herinvoering van de paarse zaterdag. De laatste zaterdag in de maand waarop een aantal enthousiaste leden in een willekeurige stad in Brabant op de markt flyeren en gesprekken aangaan met geïnteresseerde bezoekers. Dat laatste is erg belangrijk want over een goed contact wordt in familie- en vriendenkring verder gepraat.

Als er ergens een mogelijkheid is om kiezers van hun traditionele partijkeuze af te krijgen is het nu. De onvrede over de pensioenen is groot en de traditionele CDA- stemmers onder de agrariërs zijn ook op zoek naar een goed alternatief.

Politiek analist binnen het bestuur Ton Noorhoff hield hierover een boeiend betoog aan de hand van een duidelijk model waar hij de sterke en zwakke punten van onze partij schetste maar vooral ook de kansen en bedreigingen. Met de nadruk op kansen.

Secretaris Dick Schouw, die iedereen welkom had geheten deelde mee dat van enkele leden een afzegging was gekomen. Onder andere van Rinus van Weert, oud bestuurslid en lid van de Provinciale Staten die wegens ziekte de vergadering niet kon bijwonen. Hem werd veel sterkte en beterschap gewenst.

Uitbreiding gemeenteraden 

Humphrey Martherus en Dick Spijker, beiden binnen het bestuur verantwoordelijk voor het regiobeleid, ledenwerving en ledenbehoud, presenteerden hun plannen voor de uitbreiding van het aantal gemeenten waar 50plus in de gemeenteraad vertegenwoordigd zou kunnen en moeten zijn. Gekeken wordt daarbij naar de uitslag van de laatste verkiezingen en het aantal 50PLUS stemmers in die gemeenten. Het blijkt dat op basis daarvan in veel meer gemeenten in Brabant 50PLUS in de gemeenteraad met een of meer zetels vertegenwoordigd  zou kunnen zijn. Daar gaan ze zich op richten. Met enkele enthousiaste leden in de betrokken regio’s zijn al contacten gelegd. 

Penningmeester Hans Krosse gaf aan over het afgelopen jaar nog geen definitieve afrekening te kunnen presenteren aangezien hij pas zeer kort over de cijfers van het HB kon beschikken.  Een aantal jaren geleden is de verantwoordelijkheid voor het budget van de provinciale afdelingen van de locale penningmeesters overgegaan naar het HB en dus zijn we afhankelijk van de cijfers van het HB.  Krosse benadrukte nog eens dat hij door de ALV Brabant in functie gekozen was en ook aan diezelfde ALV rekening en verantwoording wil afleggen. De begroting voor volgend jaar werd vervolgens door de vergadering voor kennisneming aangenomen. 

Edmond van Ooijen is binnen het bestuur verantwoordelijk geworden voor de website. Hij gaf aan dat er inmiddels landelijk overleg is geweest over stroomlijning van de verschillende websites van de provincies. Er wordt hard gewerkt aan een update van de informatie.

Pensioenakkoord toch niet zo slecht?

Na de pauze was het de beurt aan Rob de Brouwer, pensioendeskundige bij uitstek, om ons in te weiden in de geheimen van het pensioenakkoord. Een van de grote voordelen is dat er sneller geïndexeerd kan worden.  Maar ook sneller gekort. Het akkoord zou nog niet zo slecht zijn geweest als er ook over de huidige veel te lage en gemanipuleerde rekenrente zou zijn onderhandeld. Maar die blijft ongewijzigd. Daarom hangt er nu voor ongeveer 50% van de gepensioneerden in Nederland een korting op hun pensioenuitkering boven het hoofd. Terwijl de pensioenfondsen nog nooit over zo’n hoog vermogen hebben beschikt ( 1500 miljard, meer dan drie keer de staatsschuld), genoeg om de pensioenen minstens 40 jaar uit te keren zonder dat er rendement op het vermogen wordt gemaakt. 

Nu korten is dus een grote schande. Een nog grotere schande is het feit dat door dit akkoord de kans op een inhaalslag met betrekking tot de indexering ook ingeleverd is. Die 15 tot 20 % die de meeste gepensioneerden de laatste 10 jaar hebben ingeleverd zijn we dus ook kwijt. Enige tijd geleden (5 september j.l.) was er in de tweede Kamer een debat over de dreigende kortingen op de pensioenen.

De twee minst vergaande moties, ingediend door 50PLUS en een paar andere partijen, riepen de minister op om er alles aan te doen om kortingen te voorkomen. Allebei afgestemd. Zelfs daar wilde de coalitie niet in meegaan. Tegen stemden: D66, Groen Links, VVD, CDA, PvdA,  SGP, Christen Unie en de Partij voor de Dieren! Het is maar dat u het weet. Én het voor de volgende verkiezingen onthoudt!

R.J.M.